slogan
Dla rodaków za granicą

Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie. Znana maksyma Cypriana Kamila Norwida może być mottem do analizy organizacji pozarządowych, dbających o Polaków i polskość poza granicami naszego kraju, które po II Wojnie Światowej ustalone zostały bez zachowania przynależności etnicznych i narodowych. To częsty przypadek znany również w innych krajach. W Polsce dotyczy głównie kresów wschodnich.

Opisane organizacje wspierają działania mające na celu kultywowanie narodowych tradycji w środowiskach, które fizycznie znajdują się poza granicami kraju, ale mentalnie nigdy nie oderwały się od ojczyzny. Szczególną rolę odgrywają tu Kresy Wschodnie, Syberia oraz tereny Białorusi, Ukrainy. Bogata historia, liczne pamiątki obecności Polski na tych terenach: pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze - wymagają ciągłej opieki i renowacji. Domy polonijne i polskie szkoły w przeważającej większości nie mogłyby funkcjonować, gdyby nie pomoc licznych fundacji i stowarzyszeń.

Krakowskie Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy wspiera rodaków, łącząc działania pomocowe z kultywowaniem tradycji polskiej. Organizuje liczne zbiórki darów (leków, żywności, odzieży, artykułów użytku domowego, wyposażenia szkół i przedszkoli) propagując jednocześnie wiedzę na temat języka, kraju, naszej kultury. Z kolei Stowarzyszenie pomocy Rubież obok organizowania wypoczynku dzieciom ze wschodu na terenie naszego kraju, wspierało prace wykończeniowe i wyposażanie klasztoru podominikańskiego w Nowogródku na Białorusi.

Fundacja Polonia Union to jedna z organizacji, która za główną działalność stawia sobie działania na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju oraz osób pochodzenia polskiego i repatriantów po powrocie do kraju. Fundacja wspiera działalność gospodarczą, wymianę handlową, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy. Podejmuje działania stanowiące podstawę dobrosąsiedzkich stosunków. Kieruje się przy tym zawsze zasadą równości, partnerstwa, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku. Do najważniejszych jej inicjatyw należy: Inicjatywa Centrum Polonii, które ma upamiętniać wkład, jaki przez pokolenia wnieśli w rozwój cywilizacji nasi przodkowie.

Słowa Jana Pawła II, byśmy pamiętali o naszych rodakach na Wschodzie stały się inspiracją dla założycieli Fundacji Dla Polonii. Osoby skupione wokół organizacji pamiętają o szykanach i prześladowaniach, jakim poddawana była ludność polska w różnych okresach XX wieku: łagry, zsyłki, głód, śmierć. Fundacja działa na polu edukacji i kultury. Pod hasłem Witajcie w domu prowadzi akcję pomocy młodzieży, zbierając środki na ich naukę i utrzymanie w Liceum Polonijnym.

Fundacja Kresy- Syberia powstała, by dokumentować wojenne i powojenne losy Polaków. Wsparcie organizacji dla obywateli przebywających na emigracji oraz ich potomków w poszukiwaniu korzeni ma ogromne znaczenie. Pozwala na poznanie losów bliskich oraz umocnienie więzi z krajem. Drugim celem organizacji jest pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji. Fundacja zbudowała sieć oddziałów na świecie między innymi w Australii, Nowej Zelandii czy Wielkiej Brytanii, przeprowadziła ponad 700 wywiadów z ocalałymi na temat represji i walki o wolność. Fundacja zgromadziła 13 tysięcy zdjęć i innych dokumentów z całego świata dotyczących losów Polaków po 45 roku.

Fundacja Nowy Dom skupia się na pomocy imigrantom z krajów byłego związku radzieckiego min: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Wspierają proces przyjazdu do naszego kraju i zapewniają podstawowe warunki do życia, ale szczególny nacisk kładą na proces integracji z naszym społeczeństwem. Inicjatywa Mówić po polsku – rozumieć po polsku ułatwia naukę języka i tym samym przełamanie podstawowej bariery, na jaką napotykają imigranci w naszym kraju. Inicjatywa ta ma wspierać proces integracji, przeciwdziałać dyskryminacji, podnosić świadomość prawną i społeczną cudzoziemców. Przede wszystkim jednak ma pomóc cudzoziemcom rozpocząć nowe, samodzielne życie w naszym kraju.

Robert

baner02.jpg