slogan
Regulamin

określający zasady korzystania z portalu pozarzadowe.pl

 

I. Postanowienia ogólne

1. Portal pozarzadowe.pl (zwany dalej: Portalem) jest udostępniany przez Fundację Kultura NGO z siedzibą: ul. Mariacka 34/36 lok. 9, 80-833 Gdańsk, wpisaną do KRS pod numerem 0000547424 (zwaną dalej: Fundacją).

2. Portal oznacza serwis internetowy i usługi elektroniczne udostępniane przez Fundację we własnym imieniu w domenie internetowej pozarzadowe.pl .

3. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.

4. W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce dotyczące organizacji pozarządowych i trzeciego sektora oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług Fundacji i osób trzecich.

5. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie niniejszych Zasad.

6. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejsze Zasady poprzez skorzystanie z dowolnej strony lub usługi Portalu.

7. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy.

8. Fundacja zastrzega, że w ramach treści portalu Portalu mogą być emitowane reklamy. Całkowity dochód z emisji reklam przeznaczony jest na realizację działań statutowych Fundacji.

 

II. Zasady umieszczania treści przez Użytkowników Portalu

1. Bezpłatne umieszczanie treści przez Użytkowników (organizację pozarządową lub grupę nieformalną) dotyczy dodania Wizytówki Organizacji Pozarządowej i opisu akcji do Kalendarza Wydarzeń.

2. Dodanie treści do Portalu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

3. Użytkownik Portalu umieszcza treści wyłącznie na własną odpowiedzialność. Fundacja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

4. Usunięcie z Portalu treści Użytkownika jest równoznaczne z powiadomieniem Użytkownika o usunięciu treści ze względu na naruszenie postanowień regulaminu lub z innych względów prawnych.

5. Niedozwolone jest umieszczanie przez Użytkowników Portalu materiałów sprzecznych z prawem, ustawą o ochronie danych osobowych, naruszających dobra osobiste osób trzecich, chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

6. Użytkownik może też kierować na adres poczty e-mail Portalu informacje o działaniach pozarządowych. Fundacja zastrzega możliwość redagowania tych materiałów i podjęcia ostatecznej decyzji na temat publikacji materiału.

7. Fundacja informuje, że przysłanie materiałów do publikacji oznacza przeniesienie praw autorskich na Fundację bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych na polu eksploatacji. Fundacja zakłada, że Użytkownik przysyłając materiały do publikacji zgadza się na wykorzystanie go w innych nośnikach. Osobiste prawa autorskie pozostają przy Użytkowniku (autorze dzieła).

 

III. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu, należą do Fundacji i do podmiotów współpracujących z Fundacją i podlegają ochronie prawnej.

2. Użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Fundacji.

 

IV. Polityka prywatności

1. Fundacja nie sprzedaje, nie użycza, nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych Użytkowników Portalu.

2. Korzystanie z Portalu nie wymaga rejestracji/logowania. Dane osobowe Użytkowników mogą być pobierane przy aktywności na forum, w komentarzach, w konkursach i innych dzianiach na łamach Portalu.

3. Rejestracja w Portalu jest obowiązkowa dla Użytkowników, którzy chcą dodać treść do Portalu (Wizytówkę Organizacji Pozarządowej, pozycję do Kalendarza Wydarzeń).

3. Użytkownicy rejestrujące się na Portal, oświadczają, że podane przez nich dane są zgodne z prawdą a także wyrażają zgodę (z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych) na ich przetwarzanie przez Portal.

4. Każdy zarejestrowany użytkownik Portalu ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji.

5. Użytkownicy Portalu wyrażają zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegóły dotyczące obsługi plików cookies (w tym możliwości zablokowania ich) dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Jawne dane osobowe podane w komentarzach, na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających te strony i nie podlegają Polityce Prywatności.

 

V. Polityka cookies

1. Portal pozarządowe.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Portalu.

4. W ramach Portalu stosowane są pliki cookies: „sesyjne” (session cookies), umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.

5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Właściciel Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem Portalu reklamodawców oraz partnerów.

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

VI. Wymagania techniczne

1. Fundacja dokłada starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla wszystkich Użytkowników publicznej sieci internetowej bez względu na rodzaj przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, typów komputerów, typów połączeń internetowych. Jednakże spełnienie wymagań technicznych/konfiguracji oprogramowania umożliwiających korzystanie z Portalu leży po stronie Użytkownika i Fundacja nie ponosi w tej mierze odpowiedzialności.

 

VII. Opłaty

1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

2. Fundacja pobiera opłaty jedynie za umieszczanie Reklam i Artykułów sponsorowanych.

3. Fundacja zwraca jednak uwagę, że korzystanie z Portalu może wiązać się dla Użytkownika Portalu z opłatami na rzecz osób trzecich z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych, za co Fundacja nie ponosi odpowiedzialności i informuje, że nie jest to wynagrodzeniem za korzystanie z Portalu.

 

VIII. Treści nieodpowiednie dla osób małoletnich

Fundacja zastrzega, że na stronach Portalu mogą pojawiać się informacje nieodpowiednie dla osób małoletnich. Fundacja podejmuje starania w celu odpowiedniego oznaczania takich treści, jednakże z uwagi na specyfikę usług nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do takich treści.

 

IX. Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownicy Portalu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszych Zasad, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

2. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

3. Fundacja jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika Portalu, w przypadku, gdy użytkownik nie stosuje się przepisów prawa, postanowień niniejszych Zasad, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów lub działa na szkodę Fundacji lub innych osób.

 

X. Odpowiedzialność Fundacji

1. Fundacja zastrzega sobie możliwość przerwania dostępności Portalu (lub jego poszczególnych części) dla części bądź wszystkich użytkowników Portalu.

2. Fundacja dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu, jednakże informuje, że w wypadku awarii istnieje możliwość utraty danych, a treści Użytkowników mogą nie zostać opublikowane.

2. Treści publikowane na Portalu wyrażają poglądy jego autorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane na forum, w komentarzach, w artykułach czytelników, tekstach umieszczanych przez organizacje.

3. Portal nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i późniejsze postępowanie reklamodawców. Kupujących zachęcamy do ostrożności, takiej jak we wszystkich transakcjach internetowych.

 

XI. Zmiany zasad korzystania z portalu

1. Niniejsze Zasady korzystania z Portalu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Portalu.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad.

3. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszych Zasad (wszelkie zmiany wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Portalu z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Portalu).

 

XII. Zmiany treści portalu i usług elektronicznych

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania udostępniania treści Portalu oraz do rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług w każdym momencie.

 

XIII. Korespondencja

1. Korespondencję w sprawach związanych z Portalem można kierować na adresy poczty elektronicznej wskazanej w zakładce Kontakt Portalu.